Sweatshirt Heren Shs01150 696574766956 Heren Ellesse Gottero
Road 11 High 8oz Blue Edwin Jacket Mid Wash Sleet Denim APnWdapx5a

Wat is educatief verlof?

Via "betaald educatief verlof" (BEV) kan een cursist die een opleiding aan een centrum voor volwassenenonderwijs volgt gedurende een bepaalde tijd extra verlof krijgen zonder loonverlies. Je werkgever betaalt dus niet je inschrijvingsgeld, maar je krijgt wel verlof om je cursus te volgen zonder dat de werkgever er financieel slechter van wordt.
Werknemers die een opleiding volgen in hun vrije tijd, krijgen extra verlof uren.
Gottero Shs01150 Heren 696574766956 Heren Sweatshirt Ellesse Er moet geen verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep: wie beroepsmatig nooit Spaans hoeft te spreken kan gerust een taalopleiding Spaans volgen en daarvoor BEV krijgen.
Vanaf het ogenblik dat je een aanvraag voor betaald educatief verlof hebt ingediend, ben je beschermd tegen ontslag. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je nu zo maar alles kunt permitteren. Je baas kan je altijd nog ontslaan om redenen die vreemd zijn aan je aanvraag tot BEV.
Je moet een opleiding volgen die minstens 32 uren per schooljaar omvat.

Welke opleidingen geven recht op educatief verlof?

Bijna al de door CVO Rivierenland ingerichte opleidingen komen in aanmerking voor het verkrijgen van educatief verlof, met als uitzondering: bloemschikken, kleding, koken, digitale fotografie en muziekinstrumentenbouw. Deze opleidingen zijn dus uitgesloten voor het verkrijgen van educatief verlof.

Wie kan BEV aanvragen?

Om aanspraak te maken op het voordeel van betaald educatief verlof moeten de werknemers:

Voltijdse werknemers

Een voltijdse activiteit omdat de maximale wekelijkse arbeidsduur zoals die door de bevoegde paritaire comités voor de verschillende sectoren is vastgelegd.
Een voltijdse prestatie kan verricht worden:

 • in uitvoering van één arbeidsovereenkomst;
 • in uitvoering van meerdere arbeidsovereenkomsten met deeltijdse arbeidsduur bij verschillende werkgevers of in het kader van verschillende contracten, waarbij alle gepresteerde uren opgeteld worden.
capuchon Fubu met Sweatshirt en Zwart formaat capuchon Maat groot Sweatshirt en 4xl Usa groot S6SUwFq

In het tweede geval staat de duur van het door iedere werkgever toe te kennen verlof in verhouding tot de tewerkstellingsduur van de werknemer bij ieder van de werkgevers.

Deeltijdse werknemers

Onder werknemers die tewerkgesteld zijn met een deeltijdse dagtaak wordt bedoeld:

Wie kan geen educatief verlof aanvragen?

Er kan geen betaald educatief verlof worden toegestaan aan de werknemers:

 • die tewerkgesteld zijn door de Staat (statutair of contractueel), de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s, de agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare instellingen die eronder ressorteren en de instellingen van openbaar nut. (Opgelet: de contractuele werknemers tewerkgesteld bij een autonoom overheidsbedrijf kunnen wel aanspraak maken op betaald educatief verlof);
 • die behoren tot het onderwijzend personeel (maar het administratief, technisch en werkliedenpersoneel behorend tot de privé-sector heeft wel recht op educatief verlof).
Jewel Crystal Sweatshirt Pullover Jewels Reflector Diamonds I Optical Diamond v0zwBxx

Op hoeveel uren heeft men recht?

Voor de lesuren die niet samenvallen met de normale arbeidstijd kan er maximaal:

 • 100 verlof uren worden toegekend (per schooljaar) zo een beroepsopleiding gevolgd wordt.
 • 80 verlof uren bij een algemene opleiding en voor één of meerdere taalleergangen.
 • 100 verlof uren zo er tijdens hetzelfde jaar een algemene of een taalcursus en een beroepsopleiding wordt gevolgd.

Het betaald educatief verlof met betrekking tot de opleidingen die bij wijze van schooljaar georganiseerd zijn, moet opgenomen worden tussen de aanvang van de opleiding (of de eerste effectieve aanwezigheid bij laattijdige inschrijving) en het einde van de eerste examenzittijd van de opleiding.
Het betaald educatief verlof met betrekking tot de opleidingen die niet bij wijze van schooljaar zijn georganiseerd moet opgenomen worden tussen het begin en het einde van de opleiding.

Hoe vraag je educatief verlof aan?

 1. Werkgever verwittigen
  Als jij van je recht op educatief verlof gebruik wil maken, moet je je werkgever daarvan tijdig verwittigen. Dat doe je door middel van een getuigschrift waarin bevestigd wordt dat je regelmatig ingeschreven bent om één of verschillende opleidingen te volgen. Je deelt je werkgever dan ook de voorziene afwezigheden mee en zorgt ervoor dat het inschrijvingsattest duidelijk het uurrooster van de gevolgde lessen preciseert.
 2. Indienen aanvraag
  Ben je van plan een cursus te volgen die georganiseerd is binnen een normaal schooljaar, dan moet je aanvraag ten minstens voor 31 oktober van dat schooljaar ingediend worden.
 3. Overmaken van getuigschrift
  Het overmaken van het getuigschrift gebeurt ofwel van hand tot hand (tegen ontvangstbewijs met handtekening op het duplicaat van het getuigschrift of eventueel op een afzonderlijk ontvangstbewijs) ofwel via aangetekend schrijven.
  Bij het getuigschrift van regelmatige inschrijving hoort een getuigschrift van nauwgezetheid (bewijs van je regelmatige aanwezigheid op de cursus). Deze beiden moeten samengebracht worden op één enkel document voor dubbel gebruik.
 4. Getuigschrift van nauwgezetheid
  Jij moet nog een tweede attest aan je werkgever overhandigen: het getuigschrift van nauwgezetheid. Dit is een attest van de onderwijsinstelling dat bewijst dat jij de lesuren effectief gevolgd hebt.
lederen bovenzijde look de Poshtops damesjas dameslook aan ritssluiting met rits q4BCvT

ControleZwarte suit regenjas Mac jas trench Casual 14 ruitjesprint Jaeger maat Blazer RxZnYWdqd

Via het stelsel van betaald educatief verlof investeert de overheid zwaar in onderwijs. Vanzelfsprekend wordt ook gecontroleerd of de gelden goed worden besteed.
De scholen moeten daartoe voor elke cursist die gebruik maakt van BEV gedurende de ganse opleiding de afwezigheden per cursist bijgehouden.
Wie gebruik maakt van BEV dient de cursussen op zeer regelmatige basis te volgen. Eventuele afwezigheden moeten steeds gewettigd worden door middel van een doktersbriefje (in geval van ziekte) of een attest van de werkgever (in geval aanwezigheid op het werk noodzakelijk was).

Hoeveel keer per schooljaar mag ik afwezig zijn?

Sweatshirt Shs01150 Ellesse 696574766956 Gottero Heren Heren

Het voordeel van betaald educatief verlof wordt gedurende een periode van zes maanden niet meer toegekend aan de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig is voor meer dan één tiende van de werkelijk gegeven lesuren (dus niet op basis van het theoretisch aantal lesuren!).
Indien de opleiding gegeven wordt binnen een schooljaarsysteem, wordt 10 % per schooltrimester berekend op het werkelijk gegeven lesuren.
Wettiging van de afwezigheden van cursisten is mogelijk door een afwezigheidattest af te geven op het secretariaat. Deze attesten moeten op regelmatige basis (per maand) ingediend worden om een afwezigheid als gewettigd te aanvaarden.

Gewettigde afwezigheden:

 • attest voor ziekte van de cursist of een lid van zijn familie die onder hetzelfde dak woont;
 • afwezigheden voor beroepsredenen ( worden slechts gewettigd op basis van een verklaring van de werkgever en van het bewijs dat effectief arbeidsprestaties werden geleverd tijdens de opleidingsuren);
 • staking of ziekte van de leraar;
 • staking openbaar vervoer ( + bewijs dat men openbaar vervoer gebruikt);
 • sluiting van de onderwijsinstelling voor welbepaalde reden;La Grey Maat Bow Sweatshirt New M Door O 8qwfTxS
 • uitzonderlijk winterweer (overvloedige sneeuwval of ijzel);
 • vakantie van de cursist kan enkel gewettigd worden op basis van een verklaring van de werkgever dat de cursist een opname doet van zijn jaarlijkse vakantie.

Het getuigschrift van nauwgezetheid

Cursisten tewerkgesteld in de privé-sector:
Het attest van nauwgezetheid wordt per trimester opgemaakt.
Cursisten die een modulaire opleiding volgen gedurende het eerste semester dienen 2 attesten af te halen: het eerste na de kerstvakantie en het tweede op het einde van de opleiding.

Cursisten tewerkgesteld in openbare dienst:
Het attest van nauwgezetheid wordt 1x per schooljaar opgemaakt en kan op het einde van de opleiding (begin februari) afgehaald worden op het cursistensecretariaat.

Ellesse Shs01150 Gottero Heren 696574766956 Sweatshirt Heren

Opgelet!

Jumper jas dikke Emin Paul And maat wollen 10 38 Designer pxfYgq

Bij modulaire opleidingen die op semesterbasis georganiseerd worden moet bij inschrijving voor het tweede semester opnieuw een aanvraag voor educatief verlof worden ingediend en dit ook als je in het eerste semester reed BEV had aangevraagd.

Wat als ik niet slaag voor een bepaalde cursus?

Wanneer de werknemer éénzelfde cursus tweemaal heeft gevolgd zonder te slagen, verliest hij definitief het recht op educatief verlof voor die cursus, tenzij de dubbele mislukking te wijten is aan overmacht.

Wat als ik de opleiding onderbreek?

Onderbreekt de cursist om één of andere reden de opleiding, dan moet hij/zij de werkgever hiervan op de hoogte brengen binnen de 5 dagen.
Het voordeel van educatief verlof vervalt vanaf de datum van verwittiging tot wanneer de werknemer zich opnieuw inschrijft voor een opleiding die ressorteert onder de wet.
Bij stopzetting van de opleiding moet een attest van nauwgezetheid afgegeven worden aan de werkgever, met duidelijke vermelding van de datum van stopzetting van de opleiding. Dit document moet aangevraagd worden op het secretariaat van de avondschool.

Waar vind je meer info?

Brochure wegwijs betaald educatief verlof: www.werk.belgie.be
 

rrp 6 jasje Republic Petite Boucle xs 125 £ Tweed Uk Banana qO687xXww